top of page

Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
на укладення електронного договору про надання
інформаційно-консультаційних послуг

Преамбула


1. Фізична особа-підприємець Маник Марина Вікторівна, з однієї сторони, пропонує будь-якій фізичній особі, з другої сторони, укласти цей електронний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на умовах, які викладені далі:


Визначення термінів


2. Оферта – ця публічна пропозиція (оферта) на укладення електронного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.


3. Договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, умови якого повно та вичерпно викладені у цій Оферті, який укладається між Замовником та Виконавцем шляхом акцепту Оферти Замовником у порядку, встановленому Офертою.


4. Сторона – Виконавець та Замовник кожен окремо.


5. Сторони – Виконавець та Замовник разом.


Загальні положення


6. Цей Договір є публічним договором, згідно якого Виконавець надає послуги на умовах Договору кожному, хто до нього звернеться.


7. Цей Договір є договором про приєднання, умови якого встановлені у Оферті, який може бути укладений лише шляхом приєднання Виконавця до запропонованих у Оферті умов.


8. Цей Договір є електронним договором.


9. Цей Договір укладається на підставі та регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів» (якщо застосовується до відносин Сторін), та іншими застосовними законодавчими актами України.


Предмет Договору


10. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, що вказані у цьому Договорі, а Замовник зобов’язаний прийняти належно надані послуги та оплатити їх в порядку та на умовах, встановлених Договором.


11. Послуги надаються у формі участі Замовника в освітньому курсі, що становить собою сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, текстових матеріалів, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги (надалі – освітній курс).


12. Послуги за Договором надаються шляхом доступу до матеріалів освітнього курсу строком на один місяць з моменту укладення цього Договору, який є строком надання послуг за цим Договором.


13. Доступ до матеріалів освітнього курсу надається Виконавцем Замовнику після здійснення Замовником оплати за надані Послуги згідно із умовами цього Договору.


14. Послуги за цим Договором вважаються належно наданими, якщо Виконавець надіслав Замовнику дані для доступу до освітнього курсу на адресу електронної пошти Замовника.


Права та обов’язки Сторін


15. Виконавець має право:

  • на оплату наданих Послуг в порядку та на умовах, які передбачені Договором;

  • залучати на власний розсуд до виконання цього Договору третіх осіб, які за угодою із Виконавцем будуть надавати Послуги в межах освітнього курсу.

16. Виконавець зобов’язується:

  • після отримання грошових коштів, що підлягають сплаті за цим Договором,

надіслати Замовнику дані для доступу до матеріалів навчального курсу;

  • письмово повідомляти Замовника про обставини, які унеможливлюють надання

Послуг відповідно до умов цього Договору.


17. Замовник зобов’язується:

  • надати Виконавцю інформацію, що визначена ним як необхідна для надання послуг за Договором, зокрема шляхом заповнення Google форми, яка буде надіслана Виконавцем Замовнику;

  • не розголошувати в будь-який спосіб, в будь-якій формі, будь-якій третій особі зміст матеріалів освітнього курсу, та/або інформацію про доступ до освітнього курсу, та/або будь-яку іншу інформацію, що була надана Виконавцем Замовнику на виконання умов цього Договору.


18.Замовник має право:

  • отримати доступ до освітнього курсу на строк, вказаний в пункті 12 цього Договору;

  • ознайомлюватися з проміжними результатами Послуг (в тому числі з відео-лекціями).

19. Кожна зі Сторін має відповідні права та обов’язки, що передбачені також в інших розділах Договору.


Ціна Договору, порядок розрахунків


20. За надання послуг за цим Договором Замовник сплачує Виконавцю ціну послуг згідно із прайсом (електронним документом, в якому визначається ціна послуг), доступ до якого надається Замовнику Виконавцем шляхом надсилання прайсу на електронну адресу Замовника.


21. Оплата за надані Послуги може здійснюватися через платіжну систему згідно правил та умов цієї системи чи шляхом переказу коштів на рахунок Виконавця, що надається Виконавцем Замовнику. На підтвердження сплати ціни послуг Виконавець отримує електронний документ (квитанцію), що надається Виконавцю оператором платіжної системи.


22. Обов’язки за Договором виникають у Виконавця з моменту отримання від Замовника грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

 

Порядок укладення Договору


23. Укладення цього Договору здійснюється шляхом акцепту – повного та беззастережного прийняття Замовником Оферти Виконавця, тобто всіх умов Договору.


24. Акцептуючи Оферту, Замовник визнає та підтверджує, що він ознайомився з Офертою та умовами Договору, погоджується з ними.


25. Для акцепту Оферти Замовник почергово вчиняє такі дії, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір: заповнює Google форму, надіслану йому Виконавцем, із даними, що необхідні для укладення договору, в якій, серед іншого, підтверджує згоду з умовами Оферти, оплачує послуги в порядку та на умовах, які передбачені Договором.


26. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем акцепту Замовника та отримання оплати наданих послуг на рахунок Виконавця.

 

Зміна та розірвання Договору


27. Зміна або розірвання Договору можлива виключно за згодою Сторін за винятком випадків прямо встановлених цим Договором або застосовним законодавством.


Захист персональних даних та офіційна інформація


28. Укладаючи цей Договір, Замовник дає право на використання та обробку персональних даних та вчинення інших дій Виконавцем, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», з метою виконання цього Договору, а також інформування Замовника про потенційні нові послуги Виконавця (серед іншого, шляхом надсилання Виконавцем комерційних електронних повідомлень).


29. Інформація про Виконавця – фізична особа-підприємець Маник Марина Вікторівна, РНОКПП 3269708206, місце реєстрації фізичної особи-підприємця та місце фактичного проживання 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вулиця Київська, будинок 1А, квартира 108, адреса електронної пошти marina.teleshchyk@gmail.com.


Інші умови


30. Сторони за спільною взаємною згодою зобов’язалися забезпечити нерозголошення в будь-який спосіб, в будь-якій формі, будь-якій третій особі не менше, ніж протягом 5 років після припинення цього Договору, конфіденційної інформації, якою Сторони погодилися вважати: всі і будь-які з умов цього Договору, включно з умовами про ціну, знижки, дисконти, спеціальні умови участі, якщо такі застосовувалися, інформацію про бізнес-процеси, управлінські рішення, бізнес-плани Виконавця, які стали відомі Замовнику в процесі укладення чи виконання цього Договору, іншу інформацію, яку будь яка зі Сторін передаватиме іншій Стороні у зв’язку з укладенням, виконанням чи припиненням цього Договору, і при передачі якої було заявлено про її конфіденційність.


31. Цей Договір пов’язаний з одноразовим наданням інформаційних електронних послуг в інформаційній сфері, оплата яких здійснюється дистанційно, а отже на правовідносини, що врегульовані цим Договором, не поширюються вимоги частини 11 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію». Найменування Виконавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензій щодо  наданих послуг визначаються в цьому Договорі.


32. Матеріали, які будуть використані під час надання послуг Замовнику, захищаються авторським правом, і Замовник зобов’язується не використовувати їх у спосіб, що порушує права відповідних правовласників.


33. Замовник має право пред’явити претензії щодо послуги протягом трьох місяців з моменту укладення цього Договору, претензії надсилаються на адресу електронної пошти Виконавця. Якщо протягом вищезгаданого строку Замовник не пред’явив претензій, то послуги вважаються такими, що прийняті Замовником, Виконавець має право оформити односторонній Акт приймання-передачі наданих послуг, а Замовник має право звернутись до Виконавця для отримання Акта приймання-передачі наданих послуг за цим Договором.


34. Адресою електронною пошти Замовника є адреса електронної пошти, вказана Замовником у вищезгаданій Google формі чи повідомлена Замовником Виконавцю в іншій формі, зокрема, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв'язку.


Місце укладення Договору та застосовне право


35. Місцем укладення Договору є м. Львів, Україна.


36. Застосовне право до Договору – право України.


Примірник Договору Замовника


37. Замовник може отримати на свій запит примірник цього Договору у файлі формату pdf, який надсилається Виконавцем на електронну адресу Замовника.

bottom of page